โรคพืชตระกูลส้ม Citrus Diseases

โรคแคงเคอร์

เชื้อสาเหตุ

ลักษณะอาการ

การป้องกันกำจัด

โรคกรีนนิ่ง

เชื้อสาเหตุ

ลักษณะอาการ

การแพร่ระบาด

การป้องกันกำจัด

โรคทริสเทซ่า

เชื้อสาเหตุ

ลักษณะอาการ

การแพร่ระบาด

การป้องกันกำจัด

โรคสแคป

เชื้อสาเหตุ

ลักษณะอาการ

การป้องกันกำจัด

x [close]